Akslen Barselona (Koba iz Tverskogo doma x Akslen Zenitsa Oka), 03.01.2022

Отец:Мать:
Koba iz Tverskogo Doma (John Rambo von der Alten Festung x Hassi iz Tverskogo doma)Akslen Zenitsa Oka (Olburd Froenberg x Akslen Armani)
Akslen Barselona (Koba iz Tverskogo doma x Akslen Zenitsa Oka), 03.01.2022
Дата рождения: 03.01.2022

Лучший бэби, Бест бэби 3, Лучший щенок